Facebook

Tweets  • Да им се овозможи на граѓанските организации да станат ефективен, отчетен и независен учесник во развојот и имплементацијата на локалните културни политики

    ФООМ | ЦРЛД
  • Да се поддржи партнерството и развојот на капацитетите на граѓанските организации и локалните власти за ефективна употреба на партиципативни демократски инструменти

    ФООМ | ЦРЛД
  • Да се поттикнат граѓанските организации и локалните власти на заедничка соработка во развојот на локалната културна политика преку создавање локална стратегија и акциски план за култура

    ФООМ | ЦРЛД

User Login