Facebook

Tweets  • T’iu mundësohet shoqatave civile të bëhen pjesëmarrës efektiv, llogaridhënës dhe të pavarur në zhvillimin dhe implementimin e politikave lokale për kulturë

    FShHM | QZHDL
  • Mbështetja e partneritetit dhe zhvillimit të kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile dhe autoriteteve lokale për përdorim efektiv të instrumenteve demokratike participative

    FShHM | QZHDL
  • Inkurajimi i organizatave të shoqërisë civile dhe autoriteteve lokale për të punuar së bashku në zhvillimin e politikave kulturore lokale duke krijuar strategji lokale dhe planin aksionar për kulturë.

    FShHM | QZHDL

User Login