Dëgjesë publike në Komunën e Strumicës mbi propozim Strategjinë nga fusha e kulturës 2017-2022

  • November 10, 2016 10:00am - 12:00pm
  • Dom na ARM

Më 10.11.2016, duke filluar nga ora 10.00 në Sallën e Këshillit të Komunës së Strumicës u mbajt dëgjesa publike mbi propozim Strategjinë dhe Planin aksionar nga fusha e kulturës 2017-2022.

 

Dëgjesën e hapi Sofçe Janeva – kontakt personi i emëruar nga Komuna e Strumicës për nevojat e projektit Pjesëmarrja civile për demokraci lokale.

Në vazhdim fjalën e morrën: Julijana Karai – koordinatore e projektit, Aleksandar Gumberovski – ekspert për vetëqeverisje lokale i cili drejtëpërdrejtë ishte i përfshirë në krijimin e dokumenatve dhe Svetllana M. Vuçetiq – përfaqësuese nga institucioni „Shtëpia për fëmijë dhe të rinjë “ dhe pjesëmarrëse aktive në trajnime dhe punëtori.

U dha përshkrim i shkurtër i aktiviteteve të deritanishme si parahyrje në krijimin e propozim Strategjisë dhe propozim Planit aksionar.

Me sygjerimet dhe propozimet e tyre participuan edhe përfaqësuesit e administratës dhe Këshillit të Komunës së Strumicës, institucionet dhe shoqatat civile.

Përmbajtja e Strategjisë sinqerisht u përshëndet nga ana e të pranishmëve duke theksuar nevojën që e njejta të jetë shtytësi real i kulturës dhe verpimtarive kulturore në Komunën e Strumicës.

 

User Login