Dëgjesë publike në Komunën Qendër mbi propozim Strategjinë nga fusha e kulturës 2017-2022

  • November 21, 2016 10:00am - 12:00pm
  • Holiday Inn Skopje

Më 21.11.2016 (e hënë), duke filluar nga ora 10.00 në hotel Holidej In (salla “Milenium 2”) u realizua dëgjesë publike mbi propozim Strategjinë nga fusha e kulturës 2017-2022.

Dëgjesën e hapi Ofelija Ivanovska – kontakt personi i emëruar nga Komuna Qendër për nevojat e projektit Pjesëmarrja civile për demokraci lokale. Në vazhdim fjalën e morrën: Julijana Karai – koordinatore e projektit, Aleksandar Gumberovski – ekspert për vetëqeverisje lokale dhe Ivan Toromanovski – ekspert për shoqëri civile, të cilët drejtëpërdrejtë ishin të përfshirë në krijimin e dokumenteve.

U dha përshkrim i shkurtër mbi aktivitetet e deritanishme, si parahyrje në krijimin e propozim Strategjisë dhe Planit aksionar, ndërsa u prezantuan edhe vetë dokumentet.

Me sugjerimet dhe propozimet e tyre morrën pjesë edhe përfaqësuesit e administratës komunale të Komunës Qendër, qytetarë të interesuar dhe shoqata civile.

User Login