„ Planifikimi strategjik dhe analiza situatatsh” dhe “Metoda të planifikimit aksionar”

  • June 15, 2016 10:00am - 04:30pm
  • Menada

Në kuadër të projektit Pjesëmarrja civile për demokraci lokale më 15 dhe 16 qershor 2016 GEM klub-in do të mbahen dy trajnime njëditore në temë „Planifikimi strategjik dhe analiza situatatsh” dhe “Metoda të planifikimit aksionar”.

Qëllimi i trajnimeve është ndërtimi i kapaciteteve të organizatave civile dhe njësive të vetëqeverisjes lokale për menaxhment strategjik dhe planifikim participativ. Përndryshe, bëhet fjalë për set prej tre trajnimeve njëditore në tre komuna partnere (gjithsejt 9) në të cilat në mënyrë të vazhdueshme do të marrin pjesë nga 20 përfaqësues të organizatave civile dhe komunave.

Projekti Pjesëmarrja civile për demokraci lokale është mbështetur nga Unioni evropian dhe zbatohet nga ana e Fondacionit Shoqëria e hapur – Maqedoni (FSHM) në partneritet me Qendrën për zhvillim të demokracisë lokale (QZDL) në komunat Strugë, Strumicë dhe Qendër. Qëllimi i projektit është të ndihmojë në përforcimin e ndikimit të shoqërisë civile në zhvillimin e politikave publike të kulturës dhe sjelljen e vendimeve në nivel lokal, si dhe krijimin e mjedisit që i inkurajon aktivitetet e organizatave civile për implementimin e politikave lokale për kulturë. Projekti me realizim fillon në janar 2016 dhe do të zgjasë deri qershor 2017.

User Login