Punëtori „Përgatitja dhe zhvillimi i Planit për menaxhim me kulturën“

  • March 13, 2017 10:00am - 04:00pm
  • Hotel Romantik

Në kuadër të projektit Pjesëmarrja civile për demokraci lokale më 13 dhe 14 mars 2017 në Hotel Romantik – Veles u realizuan dy punëtori të përbashkëta „Përgatitja dhe zhvillimi i Planit për menaxhim me kulturën“. Në punëtoritë morrën pjesë organizata civile dhe përfaqësues të administratës së komunave Qendër, Strugë dhe Strumicë. Punëtoritë u drejtuan nga ekipi i ekspertëve të Organizatës civile Qendra për zhvillimin e demokracisë lokale (QZDL).

Pjesëmarrësit u ndanënë tri grupe (çdo komunë ndaras) dhe drejtëpërdrejtë morrën pjesë në përgatitjen dhe zhvillimin e Planit për menaxhim me kulturën në nivel lokal nëpërmjet ushtrimeve dhe detyrave të ndryshme qu u shpërndanë gjatë mbajtjes së punëtorisë. Ushtrimet e punuara në vijim u prezantuan veçmas nga ana e secilës komunë me qëllim që të njoftohen edhe të tjerët me gjendjen momentale të kulturës në nivel lokal.

Plani për menaxhim me kulturën është dokument i cili do ju ndihmojë tri komunave në realizimin e Planeve dhe Strategjive të tyre aksionare për kulturë.

User Login