Punëtori “Zhvillimi i planit për menaxhim me kulturën”

  • March 13, 2017 10:00am - 05:00pm
  • Hotel Romantik

Në kuadër të projektit Pjesëmarrja civile për demokraci lokale, më 13 dhe 14 mars në Hotelin Romantik – Veles, do të mbahen dy punëtori të ndërlidhura të titulluara me emër të përbashkët „Përgatitja dhe zhvillimi i Planit për menaxhim me kulturën “. Punëtoritë janë të dedikuara për organizatat civile dhe përfaqësuesit e komunave Qendër, Strugë dhe Strumicë.

Qëllimi i dy punëtorive të përbashkëta është të zhvillohet plan për menaxhim me kulturën në nivel lokal. Instrumenti lokal për menaxhim do të përfshijë parime/masa për implementimin e politikave lokale kulturore si dhe pjesëmarrje të drejtëpërdrejtë të organizatave civile në implementimin e të njejtëve.

 

User Login