Trajnime „Qasja multisektoriale “ dhe „Menaxhimi me ciklin projektues “ për organizatat civile në Komunën e Qendrës

  • January 11, 2017 09:00am - 03:00pm
  • Holiday Inn Skopje

Në kuadër të projektit Pjesëmarrja civile për demokraci lokale, më 11 dhe 12 janar 2017 në hotelin Holidej In (salla Biser), do të mbahen dy trajnime njëditore në temë „ Qasja multisektoriale “ dhe „Menaxhimi me ciklin projektues “. Trajnimet janë të dedikuara për organizatat civile nga fusha e kulturës në Komunën e Qendrës.

Paraprakisht u realizuan dy trajnime njëditore si pjesë të këtij seti edhe atë: „Menaxhimi me ciklin projektues “ dhe „ Agjenda për kulturë 2020, konteksti nacional dhe legjislacioni vis-a-vis politikës kulturore të BE-së “.

Qëllimi i setit prej katër trajnimeve njëditore është përforcimi i kapacitetit dhe qëndrueshmërisë institucionale dhe organizative të organizatave civile.

User Login