Trajnime „Qasja multisektoriale “ dhe „Menaxhimi me ciklin projektues “ për organizatat civile në Komunën e Strumicës

  • December 26, 2016 09:00am - 04:00pm
  • Villa Park Hotel

Në kuadër të projektit Pjesëmarrja civile për demokraci lokale, më 26 dhe 27 dhjetor 2016 në hotelin Villa Park, do të mbahen dy trajnime njëditore në temë „ Qasja multisektoriale “ dhe „Menaxhimi me ciklin projektues “.  Trajnimet janë të dedikuara për organizatat civile nga fusha e kulturës në Komunën e Strumicës.

Paraprakisht u realizuan dy trajnime njëditore si pjesë të këtij seti edhe atë: „Menaxhmenti financiar, tërheqja e fondeve dhe institucionet e BE-së dhe fondet për kulturë “ dhe „Agjenda për kulturë 2020, konteksti nacional dhe legjislacioni vis-a-vis politikës kulturore të BE-së“.

Qëllimi i setit prej katër trajnimeve njëditore është përforcimi i kapacitetit dhe qëndrueshmërisë institucionale dhe organizative të organizatave civile.

User Login