Trajnime „Rrjetëzimi, bashkëpunimi dhe përfaqësimi “ dhe „Marrëdhëniet me mediumet“ për organizatat-grantistë nga Komuna Qendër

  • February 16, 2017 10:00am - 05:00pm
  • Holiday Inn Skopje

Në kuadër të projektit Pjesëmarrja civile për demokraci lokale, më 16 dhe 17 shkurt 2017 në Hotel Holidej Inн – Shkup, do të mbahen dy trajnime njëditore: „Rrjetëzimi, bashkëpunimi dhe përfaqësimi “ dhe „Marrëdhëniet me mediumet“.

Trajnimet do ju mundësojnë OV-grantistëve që me sukses ti implementojnë projektet për realizimin e të cilëve kanë përfituar edhe grante. Do ju ndihmojnë për promovimin e rezultateve të arritura dhe stimulimin e komunikimit me OC të tjera në komunën përkatëse si dhe sigurimin e transparencës më të madhe për publikun më të gjërë nëpërmjet mjeteve të ndryshme mediale.

User Login