U realizuan trajnimet: „Qasja multisektoriale “ dhe „Menaxhimi me ciklin projektues “ për organizatat civile në Komunën e Qendrës

  • January 11, 2017 09:00am - 04:00pm
  • Holiday Inn Skopje

Në kuadër të projektit Pjesëmarrja civile për demokraci lokale, më 11 dhe 12 janar 2017 në Hotelin Holidej In (salla Biser), u realizuan dy trajnime njëditore në temë „Qasja multisektoriale “ dhe „Menaxhmenti financiar, tërheqja e fondeve dhe institucionet e BE-së dhe fondet për kulturë “. Në trajnim kanë marrë pjesë organizata civile nga fusha e kulturës në Komunën e Qendrës.

Paraprakisht u realizuan dy trajnime njëditore si pjesë të këtij seti edhe atë: „Menaxhimi me ciklin projektues “ dhe „ Agjenda për kulturë 2020, konteksti nacional dhe legjislacioni vis-a-vis politikës kulturore të BE-së “.

Qëllimi i setit prej katër trajnimeve njëditore është përforcimi i kapacitetit dhe qëndrueshmërisë institucionale dhe organizative të organizatave civile.

User Login