„Vegla për planifikim participativ“ në Komunën Qendër

  • May 30, 2016 10:00am - 04:00pm
  • Menada

Fondacioni Shoqëria e hapur – Maqedoni (FSHM) në bashkëpunim me Qendrën për zhvillim të demokracisë lokale (QZDL), në kuadër të projektit „Pjesëmarrja civile për demokraci lokale“ realizoi trajnim njëditor në Komunën Qendër, më 30.05.2016 në hapësirat e klubit GEM, në temë „Vegla për planifikim participativ“ dedikuar për organizatat civile, institucionet kulturore dhe përfaqësues të administratës komunale dhe Këshillit të komunës. Trajnimi kishte për qëllim që ti inkuadrojë pjesëmarrësit në procesin e planifikimit strategjik.

Pjesëmarrësit përgaditën 4 ushtrime edhe atë: „përgaditje për planifikim strategjik në fushën e kulturës – analiza e gjendjes fillestare “, „analiza e palëve të interesuara/prekura në fushën e kulturës “, „analiza PEST në fushën e kulturës “ dhe „përgaditja e analizës SWOT nga fusha e kulturës “.

User Login