ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ПОВИКОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ГРАНТОВИ НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ОД СТРУМИЦА, СТРУГА И ЦЕНТАР

Работилници „Изработка и развој на План за управување со култура“

Обуки „Вмрежување, соработка и застапување“ и „Односи со медиумите“ во трите партнерски општини

Oбука за финансиско управување со проекти и поднесување извештаи на проекти финансирани од Европската унија за граѓанските организации-грантисти

„Мултисекторски пристап“ и „Финансиски менаџмент“ за граѓанските организации во Општина Центар

„Управување со проектен циклус“ и „Мултисекторски пристап“ за граѓанските организации во Oпштина Струга

„Мултисекторски пристап“ и „Управување со проектен циклус“ за граѓанските организации во Oпштина Струмица

Обуки „Управување со проектен циклус“ и „Агенда за култура 2020, националниот контекст и законодавството vis-a-vis ЕУ културната политика“за граѓански организации во Oпштина Центар

Обуки „Финансиски менаџмент, подигање фондови и ЕУ институции и фондови за култура“ и „Агенда за култура 2020, националниот контекст и законодавството vis-a-vis ЕУ културната политика“за ГО во општина Струмица

Обуки „Агенда за култура 2020, националниот контекст и законодавството vis-a-vis ЕУ културната политика“ и „Финансиски менаџмент, подигање фондови и ЕУ институции и фондови за култура“ за граѓански организации во Oпштина Струга

Работилници за спроведување на политиките од областа на културата преку доделување грантови и подобрување на соработката со граѓанските организации

Јавна расправа во Општина Центар по нацрт Стратегијата од областа на културата 2017-2022

Jавна расправа во Општина Струга по нацрт Стратегијата од областа на културата 2017-2022

Јавна расправа во Општина Струмица по нацрт Стратегијата од областа на културата 2017-2022

Работилница „Развој на Aкционен план“

Работилница „Развој на стратешка рамка“

РАБОТИЛНИЦА „СИТУАЦИСКИ АНАЛИЗИ И ВИЗИОНИРАЊЕ”

„Стратешко планирање и ситуациски анализи” и „Методи на акциско планирање” во Општина Центар

„Стратешко планирање и ситуациски анализи” и „Методи на акциско планирање” во Општина Струга

НАСТАН ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ „ГРАЃАНСКО УЧЕСТВО ЗА ЛОКАЛНА ДЕМОКРАТИЈА”

A 3.1.1 Обука на тема – „Алатки за партиципативно планирање“

Фокус група Струга

Фокус група Центар

Фокус група Струмица

User Login