KONFERENCË PËR SHTYP PËR SHPALLJEN E REZULTATEVE NGA THIRRJA PËR DHËNIEN E GRANTEVE NË KUADËR TË PROJEKTIT PJESËMARRJA CIVILE PËR DEMOKRACI LOKALE

Punëtori „Përgatitja dhe zhvillimi i Planit për menaxhim me kulturën“

Trajnime „Rrjetëzimi, bashkëpunimi dhe përfaqësimi“ dhe „Marrëdhëniet me mediumet “ në tre komunat partnere

Trajnimi për menaxhimin financiar me projekte dhe paraqitjen e raporteve të projekteve të financuara nga Bashkimi Evropian për organizatat civile – grantistë

„Qasja multisektoriale “ dhe „Menaxhimi me ciklin projektues “ për organizatat civile në Komunën e Qendrës

„Menaxhimi me ciklin projektues“ dhe „Qasja multisektoriale“ për organizatat civile në Komunën e Strugës

„Qasja multisektoriale“ dhe „Menaxhimi me ciklin projektues“ për organizatat civile në Komunën e Strumicës

Trajnime „Menaxhimi me ciklin projektues “ dhe „ Agjenda për kulturë 2020, konteksti nacional dhe legjislacioni vis-a-vis politikës kulturore të BE-së “për organizatat civile në Komunën e Qendrës

Trajnime „Menaxhmenti financiar, tërheqja e fondeve dhe institucionet e BE-së dhe fondet për kulturë “ dhe „Agjenda për kulturë 2020, konteksti nacional dhe legjislacioni vis-a-vis politikës kulturore të BE-së “për organizatat civile në Komunën e Strumicës

Trajnime „ Agjenda për kulturë 2020, konteksti nacional dhe legjislacioni vis-a-vis politikës kulturore të BE-së “ dhe „ Menaxhmenti financiar, tërheqja e fondeve dhe institucionet e BE-së dhe fondet për kulturë “për organizatat civile në Komunën e Strugës

Punëtori për zbatimin e politikave nga fusha e kulturës nëpërmjet dhënies së granteve dhe përmirësimin e bashkëpunimit me organizatat civile

Dëgjesë publike në Komunën Qendër mbi propozim Strategjinë nga fusha e kulturës 2017-2022

Dëgjesë publike në Komunën e Strugës mbi propozim Strategjinë nga fusha e kulturës 2017-2022

Dëgjesë publike në Komunën e Strumicës mbi propozim Strategjinë nga fusha e kulturës 2017-2022

Punëtoria „Zhvillimi i Planit aksionar“

Punëtoria „Zhvillimi i kornizës strategjike “

PUNËTORIA „ANALIZA SITUATASH DHE VIZIONIMI”NË KRUSHEVË

„Planifikimi strategjik dhe analiza situatash” dhe „Metodat e planifikimit aksionar” në Komunën Qendër

„Planifikimi strategjik dhe analiza situatatsh” dhe “Metoda të planifikimit aksionar”

EVENIMENTI PËR SHPALLJEN E PROJEKTIT „PJESËMARRJA CIVILE PËR DEMOKRACI LOKALE”

А 3.1.1 Vegla për planifikim participativ

Fokus grupe Qendër

Fokus grupe Strugë

Fokus grupe Strumicë

User Login