Etnokultura “Via Kandavia”- Strugë

Emri i organizatës: EtnokulturaVia Kandavia”- Strugë

Logo

Kontakti i organizatës:

Misioni i organizatës

Ruajtja e trashëgimisë kulturore dhe historike, organizimi i seminareve dhe trajnimeve nga fusha e arsimit, kulturës, marrëdhënieve ndëretnike etj.

Emri i projektit : MuzeuVia Kandavia” – Livadhi, destinacion për turizëm kulturor në Strugë

Objektivi

Promovimi i Muzeut Etnokultura Via Kandavia Livadhi – Strugë si destinacion për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme nga tërë Maqedonia Jugperëndimore dhe më gjërë, si dhe promovimi te tur-operatorët dhe objektet afariste.

Aktivitetet

Në kuadër të projektit do të krijohet bazë e të dhënave ku do të futen të gjitha artefaktet në anglisht, maqedonisht dhe shqip. Me qëllim që vizitorët të njihen me muzeun, do të shtypen broshura dhe materiale promotive dhe do të promovohet në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme në Maqedoninë Jugperëndimore, respektivisht në: Strugë, Ohër, Dibër, Kërçovë, Gostivar, Tetovë, Shkup dhe Kumanovë.

User Login