Organizata e femrave nga Strumica

Kontakti i organizatës:

Misioni i organizatës:

Misioni i organizatës është përfshirja aktive e femrave në të gjitha sferat e jetës sociale.

Emri i projektit: „Ëndërrojmë, realizojmë dhe dashuri dhurojmë!“

Objektivi

Nxitja dhe afirmimi i integrimit të personave me nevoja të veçanta në jetën kulturore të Komunës së Strumicës përmes përmirësimit të komunikimit dhe bashkëpunimit ndërmjet personave me pengesa në zhvillim dhe fëmijëve pa pengesa përmes pjesëmarrjes në aksione të përbashkëta nga fusha e kulturës, si dhe promovimi i konceptit të inkluzionit social dhe integrimit të personave me pengesa në proceset kulturore në bashkësi.

Aktivitetet

Në kuadër të projektit do të organizohen punëtori kreative për aktrim, punëtori për kërcime bashkëkohore, shfaqe teatrale në të cilat do të përfshihen fëmijët me pengesa.

User Login