Shoqata civile për promovimin e aktivitetit femëror Tiiiit! Ink. – Shkup

Kontakti i organizatës

  • Telefoni: 075/299-877
  • Adresa: rr. Kozle 49б, Shkup
  • Adresa elektronike (e-mail):inc@gmail.com
  • Veb faqja:

Misioni i organizatës:

Shoqata organizon evenimente kreative, aktivitete diskurzive, aksion dhe prodhim në fushën ekulturës bashkëkohore që ti përfaqësojë të drejtat e grave dhe e organizon Festivalin për kulturë dhe aksion feministik „E para dhe femër“.

Emri i projektit: „E para dhe femër – festival për kulturë dhe aksion feministik (realizimi i pestë)“

Objektivi

Vendosja e modelit për mbështetje nga pushteti lokal të aktiviteteve kulturore që promovojnë kulturën dhe aktivizmin feministik përmes: mbështetjes së komunës nga organizimi lokal në struktuimin dhe realizimin e përmbajtjeve të popullarizuara që promovojnë të drejtat e grave dhe barazisë gjinore dhe avancimin e kapaciteteve të organizatës lokale përmes bashkëpunimit me komunën.

Mbështetje për produksionin aktiv femëror intelektual dhe kreativ nga bashkësitë lokale përmes mundësimit të promovimit dhe rrjetëzimit.

Aktivitetet

Projekti do ta realizojë evenimentin „PiçPriç – gala natë për rrëfimin e përrallave femërore “ në fushën e feminizmit dhe barazisë gjinore. Gjithashtu do të organizohet edhe program festivali i cili do të përfshijë promovime të individëve dhe organizatave që veprojnë në fushën e të drejtave të grave dhe drejtave njerëzore, aktivizmit në vend, regjion dhe UE, ligjërime për perspektivat femërore në letërsi, art dhe kulturën e popullarizuar, ekspozita artistike, punëtori etj.

User Login