Shoqata Iniciativa për aktivizëm të pavarur kulturor INKA – Strugë

Kontakti i organizatës:

Misioni i organizatës

Organizata angazhohet për forcimin e kapaciteteve kulturore dhe artistike dhe promovimin e tyre jashtë vendit, kujdesin dhe qëndrueshmërinë e vazhdueshme të trashëgimisë kulturore si dhe ndërtimin e industrive kreative të cilët do të jenë të dobishme për shtetin në tërësi.

Emri i projektit: „Struga Qytet kreativ – SQK“

Objektivi

Stimulimi i zhvillimit të konstituentëve dhe performanseve të shoqatës për sigurimin e vazhdimësisë së rrjedhës kulturore në bashkësi, përfshirë edhe rritjen dhe zhvillimin e publikut përmes avancimit të kushteve për forcimin e kapaciteteve organizative për implementim efektiv të evenimenteve me rëndësi strategjike për kulturën në bashkësi, implementimin e politikave lokale për ndërtimin e publikut përmes aksioneve kreative dhe përmbajtjeve kulturore dhe krijimin e dialogut me palët e interesuara lokale dhe komunitetin e biznesit për sigurimin e mbështetjes për evenimentet me rëndësi strategjike.

Aktivitetet

Projekti përfshin trajnime, mentorim dhe krijim të kahjeve strategjike, performanse kërcimi, vizatime të muraleve, ngjarje multimediale në skenë të hapur, takime me palët e interesuara si dhe fushatë për vendosjen e dialogut dhe partneriteteve.

 

User Login