Shoqata Lidhja turistike Strumicë – Strumicë

Kontakti i organizatës

  • Telefoni: 070/374-490
  • Adresa: rr. Bratstvo Edinstvo, nr. 51-16 Strumicë
  • Adresa elektronike (e-mail): turistickisojuz@gmail.com
  • Veb faqja: /

Misioni i organizatës

Misioni i organizatës është promovimi i turizmit dhe kulturës.

Emri i projektit: „Platforma interaktive për kulturë dhe art për Komunën e Strumicës “

Objektivi

Të krijohet platformë funksionale për informim, koordinim dhe bashkëpunim ndërmjet institucioneve kulturore, administratës komunale, sektorit civil, punëtorëve të kulturës, sektorit të biznesit, mediumeve dhe publikut, respektivisht: bazë e të dhënave me kontakte dhe fushështrirje të punëtorëve të kulturës deri te Komuna e Strumicës, internet platformë efikase për promovimin, prezantimin dhe afirmimin e punëtorëve të kulturës dhe veprave të tyre dhe sistem të informimit, koordinimit dhe bashkëpunimit ndërmjet punëtorëve të kulturës, komunës, sektorit civil, sektorit të biznesit, mediumeve dhe publikut.

Aktivitetet

Në kuadër të projektit do të grumbullohen të dhëna dhe do të krijohet platformë interaktive e të gjitha manifestimeve kulturore dhe punëtorëve të kulturës në Komunën e Strumicës.

User Login