Shoqata për edukimin dhe zhvillimin e personave me pengesa në zhvillim Barazia (Ednakvost) – Strumicë

Kontakti i organizatës

Misioni i organizatës

Misioni i organizatës është krijimi i rrethinës për barazi dhe integrim të plotë të fëmijëve me nevoja të veçanta.

Emri i projektit: „Aksioni kreativ për mobilizim kulturor “

Objektivi

Zhvillimi i konceptit kreativ për krijimin e ambientit më të volitshëm për zhvillimin e ndërmarrësisë inkluzive kulturore në nivel lokal.

Aktivitetet

Aktivitete të ndryshme për nxitjen e grupeve të margjinalizuara përmes punëtorive kreative kulturore dhe në drejtim të përforcimit të ndërmarrësisë kulturore, krijimin e bazës së të dhënave të industrive kreative kulturore dhe sektorit të biznesit të cilët e mbështesin të njejtën, lobimin shumëkahësh dhe përfaqësimin e ndërmarrësisë kulturore etj.

 

User Login