Shoqata për zhvillimin e dialogut ndëretnik „Etniteti“ – Strugë

Kontakti i organizatës:

Misioni i organizatës

Misioni i organizatës është zhvillimi dhe promovimi i dialogut ndëretnik.

Emri i projektit: „Etnikumet bashkarisht janë për respektimin e vlerave kulturore “

Objektivi

Promovimi i vlerave kulturore të bashkësive në Komunën e Strugës, respektivisht zhvillimi i dialogut ndëretnik dhe respekti ndaj vlerave kulturore, në drejtim të përmirësimit të jetës së të gjithë qytetarëve në Komunën e Strugës.

Aktivitetet

Në kuadër të projektit do të organizohen evenimente të ndryshme si dita ndërkombëtare e grave, Sofra Strugane dhe dita botërore e gjuhëve. Të njejtat dalin nga Strategjia lokale për kulturë për promovimin e marrëdhënieve ndëretnike dhe barazisë gjinore që janë të parashikuara të jenë afatgjate dhe në të ardhmen të shëndrrohen në aktivitete/evenimente komunale/institucionale.

User Login