Здружение Иницијатива за независен културен активизам ИНКА – Струга

Контакт на организацијата:
• Телефон: 077/604-763; 071/858-268
• Адреса: ул. Јово Стефановски Риле 3/3 Струга
• Електронска адреса (e-mail): zdruzinka@gmail.com
• Веб сајт: (доколку го има): www.drimonfestival.org / https://www.facebook.com/drimonfestival/?fref=ts

Мисија на организацијата

Организацијата се залага за зајакнување на културните и уметничките капацитети и нивна промоција во странство, континуирана грижа и одржливост на културното наследство, како и градење на креативни индустрии кои ќе бидат корисни за државата како целина.

Име на проект: Струга Креативен Град – СКГ“

Цел:

Стимулирање на развојот на конституентите и перформансите на здружението за обезбедување континуитет на културен проток во заедницата, вклучително, раст и развој на публика преку унапредувањена условите за јакнење организациски капацитети за ефективна имплементација на настани од стратешка важност за културата во заедницата, имплементација на локални политики за градење публика преку креативни акции и културни содржини и креирање дијалог со локланите засегнати страни и бизнис заедницата за обезбедување поддршка на настани од стратешка важност.

Активности:

Проектот вклучува обука, менторство и креирање стратешки насоки, тацов перформанс, сликање  мурал, мултимедијален настан на отворена сцена, презентации, состаноци со засегнати страни, како и кампања за воспоставување дијалог и партнерства.

 

User Login