Здружение на поддршка на деца и млади со различности СИНАТА ПТИЦА

Контакт на организацијата:
• Телефон: 02 3231 943
• Адреса: ул. Славка Недиќ 10/9 - Скопје
• Електронска адреса (e-mail): sinata.ptica@gmail.com
• Веб сајт: (доколку го има): www.facebook.com/Сината-Птица/

Мисија на организацијата

Организацијата работи во областа на едукација и поддршка на децата и младите со пречки во развојот, трансродовите деца и млади, децата со било каква различност, нивните фамилии, институциите и целата заедница и нивна целосна инклузија во општеството.

Име на проект: „24.doc“

Цел:

Обезбедување активно учество налицата со пречки во развојот во организација и спроведување на културни содржни со кои се промовираат придобивките на инклузијата во сите сфери на општественото живење во Општина Центарпреку зајакнување на капацитетите на лицата со пречки во развојот за нивно активно учество во културниот живот, зајакнување јавната свест, како и зајакнување на дијалогот за креирање и поддршка на инклузивни програми од областа на културата преку јавно-приватни партнерства.

Активности:

Во рамките на проектот ќе се спроведат обуки во 7 основни училишта во општина Центар и ќе се организира еден јавен настан за промоција на видео – клиповите и дебата за креирање на одржливи инклузивни програми во културата преку јавни – приватни партнерства.

User Login