Здружение Туристички сојуз

Контакт на организацијата:
• Телефон: 070/374-490
• Адреса: ул. Братство Единство, бр. 51-16 Струмица
• Електронска адреса (e-mail): turistickisojuz@gmail.com
• Веб сајт: (доколку го има): /

Мисија на организацијата

Мисијата на организацијата е промоција на туризмот и културата.

Име на проект: „Интерактивна платформа за културата и уметноста за општина Струмица“

Цел

Да се создаде функционална платформа за информирање, координација и соработка меѓу културните институции, општинската администрација, граѓанскиот сектор, кулурните работници, бизнис секторот, медиумите и јавноста, односно: база на податоци со контакти и опус на културните работници до Општина Струмица,ефикасна интернет платформа за промоција, презентација и афирмација на културните работници и нивните дела и систем за информирање, координација и соработка помеѓу културните работници, општината, граѓанскиот сектор, бизнис секторот, медиумите и јавноста.

Активности

Во рамките на проектот ќе се соберат податоци и ќе се креира интерактивна платформа на сите културни манифестации и културни работници во Општина Струмица.

User Login