Здружение за едукација и развој на лица со пречки во развојот Еднаквост – Струмица

Контакт на организацијата:
• Телефон:078/443-006
• Адреса: ул. Горѓи Василев бр.26 Струмица
• Електронска адреса (e-mail): ednakvosti@yahoo.com
• Веб сајт: (доколку го има): https://www.facebook.com/Kreativna-Akcija-Za-Kulturna-Mobilizacija-632091460332992/?fref=ts

Мисија на организацијата

Мисијата на организацијата е да се создаде средина за еднаквост и комплетна интеграција на децата со посебни потреби.

Име на проект: Креативна акција за културна мобилизација“

Цел:

Развивање на креативниот концепт за создавање поволен амбиент за развој на инклузивното културно претприемништво на локално ниво.

Активности:

Различни активности за поттикнување на маргинализираните групи прекукултурните креативни работилници и во насока на закакнување на културното претприемништво, креирање база на податоци на креативни културни индустрии и бизнис сектор кој ги поддржува истите, повеќенасочно лобирање и застапување за развивање на културнот претприемништво и сл.

User Login