Здружение за развој на меѓуетнички дијалог „Етнитети”

Контакт на организацијата:
• Телефон: 077/583-270
• Адреса: ул. Крсте Мисирков 2а - Струга
• Електронска адреса (e-mail): etniteti@gmail.com
• Веб сајт: (доколку го има): https://www.facebook.com/etniteti/?fref=ts

Мисија на организацијата

Мисијата на организацијата е развој и промоција на меѓуетничкиот дијалог.

Име на проект: „Етникумите заеднички се за почитување на културните вредности“

Цел:

Промовирањена културните вредности на заедниците во Општина Струга,односно развој на меѓуетничкиот дијалог и почит кон културните вредности, во насока на подобрување на животот на сите граѓани во Општина Струга.

Активности:

Во рамките на проектот ќе се организираат различни настаникако меѓународниот ден на жените, Струшка Софра и светскиот ден на јазиците. Истите произлегуваат од локалната Стратегија за култура за промоција на меѓуетничките односи и родовата еднаквост кои се предвидени да бидат долгорочни и во иднина да постанат општински/институционални активности/настани.

 

User Login