На 17 јануари 2017 година Комисијата за одлучување по повикот донесе одлука од 31 пристигната пријава да додели грантови на 9 проекти, во вкупен износ од 84.720 ЕУР.

Комисијата за одлучување по повикот донесе одлука, којашто беше потврдена од Управниот одбор, да додели грантови на следните проекти, кои произлегуваат од локалните Стратегии за култура на трите партнерски општини:

„Музеј Виа Кандавиа – Ливада”, дестинација за културен туризам во Струга”, Здружение за етнокултура „ВИА Кандавиа” – Стругa;
„Струга Креативен град”, Здружение Иницијатива за независен културен активизам ИНКА – Струга;
„Етникумите заеднички се почитување на културните вредности”, Здружение за развој на меѓуетнички дијалог „Етнитети” – Струга;
„Сонуваме, остваруваме и љубов подаруваме!”,Организација на жени од Струмица;
„Интерактивна платформа на манифестации, настани, културни работници и организации/здруженија во доменот на културата”, Здружение Туристички сојуз – Струмица;
„Креативна акција за културна мобилизација”, Здружение за едукација и развој на лица со пречки во развојот Еднаквост за проектот – Струмица;
„24.doc”, Здружение на поддршка на деца и млади со различности СИНАТА ПТИЦА – Скопје;
„Прво па женско – фестивал за феминистичка култура”, ЗГ за промоција на женската активност Тиииит! Инк. – Скопје;
„Децата во центар (на вниманието)”, ЗГ Буден театар – Скопје.

User Login