Grantistëve

Shoqata civile Teatri i zgjuar

May 15, 2017

Emri i projektit: „Fëmijët në qendër (të vëmendjes)“ Objektivi Krijimii i ofertës kulturore dedikuar për fëmijët në nivel të lartë artistik i cili do të organizohet në nivel të Komunës Qendër dhe përmes së cilit Komuna do të bëhet subjekt i cili në nivel të rregullt ofron përmbajtje kualitative kulturore dhe aktivitete për më të …..

Read More

Shoqata civile për promovimin e aktivitetit femëror Tiiiit! Ink. – Shkup

May 15, 2017

Emri i projektit: „E para dhe femër – festival për kulturë dhe aksion feministik (realizimi i pestë)“ Objektivi Vendosja e modelit për mbështetje nga pushteti lokal të aktiviteteve kulturore që promovojnë kulturën dhe aktivizmin feministik përmes: mbështetjes së komunës nga organizimi lokal në struktuimin dhe realizimin e përmbajtjeve të popullarizuara që promovojnë të drejtat e …..

Read More

Shoqata për mbështetjen e fëmijëve dhe të rinjve me dallime ZOGU I KALTËRT – Shkup

May 15, 2017

Emri i projekti: „24.doc“ Objektivi Sigurimi i pjesëmarrjes aktive të personave me pengesa në zhvillim në organizimin dhe zbatimin e përmbajtjeve kulturore me të cilat promovohen dobitë e përfshirjes në të gjitha sferat e jetës shoqërore në Komunën Qendër përmes përforcimit të kapaciteteve të personave me pengesa në zhvillim për pjesëmarrjen aktive të tyre në …..

Read More

Facebook

User Login