Grantistëve

Shoqata për edukimin dhe zhvillimin e personave me pengesa në zhvillim Barazia (Ednakvost) – Strumicë

May 15, 2017

Emri i projektit: „Aksioni kreativ për mobilizim kulturor “ Objektivi Zhvillimi i konceptit kreativ për krijimin e ambientit më të volitshëm për zhvillimin e ndërmarrësisë inkluzive kulturore në nivel lokal. Aktivitetet Aktivitete të ndryshme për nxitjen e grupeve të margjinalizuara përmes punëtorive kreative kulturore dhe në drejtim të përforcimit të ndërmarrësisë kulturore, krijimin e bazës …..

Read More

Shoqata Lidhja turistike Strumicë – Strumicë

May 15, 2017

Emri i projektit: „Platforma interaktive për kulturë dhe art për Komunën e Strumicës “ Objektivi Të krijohet platformë funksionale për informim, koordinim dhe bashkëpunim ndërmjet institucioneve kulturore, administratës komunale, sektorit civil, punëtorëve të kulturës, sektorit të biznesit, mediumeve dhe publikut, respektivisht: bazë e të dhënave me kontakte dhe fushështrirje të punëtorëve të kulturës deri te …..

Read More

Organizata e femrave nga Strumica

May 15, 2017

Emri i projektit: „Ëndërrojmë, realizojmë dhe dashuri dhurojmë!“ Objektivi Nxitja dhe afirmimi i integrimit të personave me nevoja të veçanta në jetën kulturore të Komunës së Strumicës përmes përmirësimit të komunikimit dhe bashkëpunimit ndërmjet personave me pengesa në zhvillim dhe fëmijëve pa pengesa përmes pjesëmarrjes në aksione të përbashkëta nga fusha e kulturës, si dhe …..

Read More

Facebook

User Login